Sport, Rekreacja, Turystyka

Kilka słów o roli turystyki w gospodarce Polski przed głównym letnim sezonem turystycznym

Turystyka jest istotną częścią gospodarki Polski. Jej udział w PKB utrzymuje się na poziomie 5-6%, z zatrudnieniem szacowanym na ok.760 tys.osób (4,7% ogółu pracujących, przy czym około 170-200 tys.osób zatrudnionych jest w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Udział turystyki w eksporcie szacowany jest  na ponad 6%, przy czym warto tu zauważyć ,że w turystyce eksportem jest turystyka przyjazdowa mierzona wielkością wydatków cudzoziemców w Polsce ( w roku 2015 wydatki te wyniosły ok.13 mld.EUR ) , a do importu zalicza się wydatki polskich turystów ponoszone w czasie podróży zagranicznych ( udział turystyki w imporcie to w 2015 r.  około 1,4%).

Mieszkańcy Polski na podróże krajowe w roku 2015 wydali ok.4,4 mld. EUR.

Przytoczone wyżej liczby wyrażnie wskazują na ważną rolę gospodarki turystycznej, zwanej niekiedy przemysłem turystycznym, w całej gospodarce naszego kraju. Szczególnie istotne jest tu  znaczenie zagranicznej turystyki przyjazdowej i podróży krajowych osób mieszkających w Polsce.

Corocznie zwiększa się liczba cudzoziemców odwiedzających nasz kraj przy czym są to zarówno odwiedzający jednodniowi (bez noclegu) , jak też turyści ( spędzają w Polsce co najmniej 24 godziny i korzystają z minimum jednego noclegu).

W roku 2016 ogółem odwiedziło Polskę  ponad 80 mln. cudzoziemców , w tym 17,5 mln turystów, jak co roku najwięcej z Niemiec (prawie 33 mln. odwiedzających jednodniowych, w tym ponad 6 mln turystów) i z krajów  z nami sąsiadujących. Bardzo wielu turystów m. in.  z Wlk.Brytanii (800 tys.), Francji (500 tys.), Holandii, Włoch, Austrii, USA wybiera też Polskę jako cel swoich podróży.

Wartym podkreślenia jest , że w roku 2016 odnotowano wzrosty przyjazdów do Polski ze wszystkich kierunków, za wyjątkiem niewielkiego spadku w odwiedzinach z Rosji i Turcji.

Jakie walory turystyczne naszego kraju skłaniają cudzoziemców , jak też naszych rodaków do spędzania wakacji w Polsce:

– 14 obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO;

-426 zamków;

-844 muzea:

– 23 parki narodowe i 122 krajobrazowe;

– 3 najważniejsze pasma górskie;

– 50 tys.km pieszych szlaków turystycznych;

-18,5 tys. szlaków rowerowych;

– 1,1 tys.km szlaków kajakowych;

– 0,43 tys. szlaków narciarskich.

Do wakacji w Polsce skłania też duża liczba turystycznych obiektów noclegowych (ponad 10 tys) w tym ponad 2800 hoteli w większośći nowo zbudowanych  o standardzie często wyższym niż w wielu krajach Europy Zachodniej. ( 57 obiektów pięciogwiazdkowych i około 330 czterogwiazdkowych).

Kończąc , życzę wszystkim  mieszkańcom powiatu piaseczyńskiego pogodnych i udanych wakacji .

Zachęcam do urlopu w Polsce , choć oczywiście pogoda nie zawsze jest taka jak byśmy chcieli, a cena pobytu nad Bałtykiem czasem jest wyższa niż w niektórych ofertach wyjazdowych.

 

Dane liczbowe: materiały Ministerstwa Sportu i Turystyki; Instytutu Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej.

tagi

Informacje

Nadchodzące wydarzenia

There are no upcoming events at this time.

c481de5f98fc4d1e520180fa51bbff56PPPPPPPP